Örnek Tam Metin

 Download the full paper click here.

 

ÖRNEK ve YAYINLANMIŞ MAKALEDİR. SADECE ÖRNEK OLMASI AMACIYLA ATILMAKTADIR.
KOPYALAMAYIN YA DA KAYNAK GÖSTERMEYİNİZ.
GELĠġMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Ad SOYAD1
ÖZET
LiberalleĢme ile birlikte sermaye akımı ve hızı yıllar içinde geniĢ çaplı bir etki yaratmıĢtır. Bu süreç içinde sermaye olarak adlandırılan doğrudan yabancı yatırımlar geliĢmekte olan ülkelere giderek burada faaliyet göstermiĢtir. Genellikle bebek sanayi ülkeler üzerinden ucuz iĢ gücü ve pazar payını artırmayı hedefleyen sermaye hareketleri günümüzde halen tartıĢılmasına rağmen ev sahibi ülkelerin büyümeleri üzerinde etkileri olmuĢtur. Zaman zaman spekülatif para hareketleri ile ekonomiler üzerinde olumsuz etkilerde yaratılsa da genel olarak geliĢmekte olan ülkelerin kalkınması ve büyümesinde pozitif etkisinin olduğu yönündedir.
Bu çalıĢmada da öncelikle sermaye akımının olduğu geliĢmekte olan ülkelerden bazılarında 1992 – 2016 yılları arasında karĢılaĢtırmalı olarak panel veri ile doğrudan yabancı yatırım ve büyüme oranları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, KüreselleĢme
Jel Sınıflandırması : F43 , O40, F0i

Follow Us

How Can We Help You?

  • Pamukkale University Faculty of Economics and Administrative Sciences, C-00-B-02, 20300 Pamukkale / Denizli
  • +90 258 296 27 67
  • kongregeko@gmail.com